Amb la voluntat de donar visibilitat a la plataforma VOLTA GARROTXA que intenta facilitar la vinculació entre el consumidor i els  productors de la Garrotxa s’organitza un sorteig a través de l’Instagram de VoltaGarrotxa. El premi consta de 1 visita a una explotació agrària de la Garrotxa i un lot de productes valorat en 100 euros.

La publicació es penjarà el següent dia i hora. Totes les publicacions fora d’aquest horari quedaran fora del sorteig:

Publicació Volta Garrotxa

-Inici 6 de desembre del 2021 a les 11.00h

-Final 9 de gener del 2022 a les 00.00h

REQUISITS PER PARCITIPAR EN EL SORTEIG

1. Seguir el compte d’Instagram de VoltaGarrotxa

2. Estar donat d’alta a la plataforma www.volta.cat! 

3. Etiquetar a 2 persones amb qui compartiries un àpat amb productes de la Garrotxa.

En cas que no es compleixi algun d’aquests 3 requisits, la persona participant quedarà automàticament fora del sorteig.

CONDICIONS DELS PREMIS

La persona premiada obtindrà un doble premi. El premi no és transferible. La persona que guanyi el premi és qui gaudirà del regal amb la companyia que ella lliurement decideixi. 

-Visita guiada en una de les explotacions

1. La visita és per un grup màxim de 4 persones, 2 adults i 2 nens.

2. El premi caduca el 30 d’octubre de 2022.

3. Per poder fer la visita, caldrà reservar-la prèviament en el calendari disponible al web de www.maslacoromina.cat , concretament a l’apartat visites familiars.

4. Es facilitarà un codi a la persona guanyadora que l’haurà d’introduir en el moment de fer la inscripció de la visita. 

5. La durada i característiques de la visita, són les especificades al web www.maslacoromina.cat, concretament a l’apartat visites familiars.

6. En cap cas aquest premi és reemborsable econòmicament.

7. No es podran portar animals de companyia a les visites. Si s’ha de portar caldrà informar a l’explotació i és probable que l’hagin de deixar lligat en algun lloc mentre dura la visita.

-Lot de productes

1. El lot de productes valorat en 100 euros amb el que s’obsequiarà a la persona guanyadora és individual, no n’hi haurà un per a cada visitant.

2. No s’admetran reclamacions dels productes del lot.

L’ANUNCI DEL GUANYADOR

La persona guanyadora del sorteig s’anunciarà a través d’una story al compte d’Instagram de Volta Garrotxa el dia 10 de gener de 2022.

El missatge mencionarà a la persona guanyadora a través del seu compte d’Instagram.

Seguidament s’enviarà a la persona guanyadora un missatge privat per posar-se en contacte amb Volta Garrotxa a través de telèfon o correu electrònic. La persona guanyadora haurà de facilitar el seu DNI i acordar el dia de la recollida del lot de productes a la seu d’ADRINOC  a la Garrotxa. Aquesta recollida s’haurà de realitzar entre el 10 i el 14 de gener del 2022.

La persona guanyadora tindrà 24 hores per respondre al missatge enviat per Volta Garrotxa informant-la que és la guanyadora. 

En el moment en el que respongui el sorteig es donarà per finalitzat.

En el cas que la persona no respongui el missatge en les 24 hores següents, es realitzarà un nou sorteig entre els participants. Aquest procés es repetiria successivament fins que hi hagi un guanyador definitiu que respongui el missatge i es posi en contacte amb Volta Garrotxa.

COM ES FARÀ EL SORTEIG?

Entre totes les persones sol·licitants i que compleixin els 3 requisits esmentats a l’apartat “Requisits per participar en el sorteig”. Aquest es farà a través de l’aplicació digital Comment Picker o similar.

Es podrà realitzar més d’un comentari etiquetant amb qui compartiries un àpat amb productes de la Garrotxa. Com més comentaris, més opcions de guanyar.

Una vegada seleccionat el guanyador, es comprovarà manualment que s’hagi complert els 2 requisits restants.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

En participar en el sorteig, els participants entenen que cedeixen les seves dades personals a Volta Garrotxa i aquesta utilitzarà Maccion Lean Solutions S.L. i que aquesta utilitzarà i emmagatzemarà les dades necessàries durant la realització del sorteig seguint la normativa aplicable. Així mateix, la participació implica l’acceptació de les bases del sorteig. Aquestes bases estaran a disposició dels participants a la bio del perfil d’Instagram de Volta Garrotxa.

La persona guanyadora haurà d’entregar una còpia del DNI a ADRINOC per deixar constància davant d’hisenda de l’atorgació d’aquest premi per part de l’Associació. 

De conformitat al Reglament general de Protecció de DADES RGPD UE 679/2016 i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se li facilitarà la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

Maccion Lean Solutions S.L.

CIF: B66663634

Carrer Josep Uro, 33

CP: 08253 Sant Salvador de Guardiola, Barcelona.

 garrotxa@volta.cat

2. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

garrotxa@volta.cat

3. BASE LEGAL DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Article 6, apartat 1 de la LOPD. El tractament de les dades de caràcter personal requerirà el consentiment inequívoc de l’afectat, tret que la llei disposi una altra cosa.

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Entrega dels premis

Justificació i certificació del projecte “TERRITORI INTEL·LIGENT”

5. PERÍODE D’EMMAGATZEMATGE DE LES DADES O CRITERI DE FIXACIÓ DE LA DURACIÓ.

Les dades es desaran fins a la finalització dels compromisos establerts pels projectes de Cooperació establerts pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

6. OPERADOR DE LES DADES.

Les dades seran tractades per:

- MACCION LEAN SOLUTIONS S.L.

- ADRINOC. Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya. 

- Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural.

7. DRETS DE LES PERSONES

L’interessat tindrà dret a sol∙licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmesos al tractament, l’origen de les dades, així com de les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes (Art.15 LOPD)

Seran rectificats o cancel∙lats, en el seu cas, les dades de caràcter personal el tractament de les quals no s’ajusti al que disposa la llei, i en particular, quan aquestes dades resultin inexactes o incomplertes. (Art. 16 LOPD). Les dades de caràcter personal hauran de ser conservades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables, o en el seu defecte, en les relacions contractuals entre la persona o entitat responsable del tractament i el interessat. (Art. 16 LOPD Dret de cancel∙lació).

L’Afectat podrà oposar‐se al seu tractament quan existeixin motius fundats i legítims relatius a una concreta situació personal. En aquest supòsit, el responsable del fitxer exclourà del tractament de les dades relatives a l’afectat ( Art 6. Apartat 4 LOPD).

El tractament de les dades de caràcter personal requerirà de consentiment inequívoc del afectat, excepte que la llei disposi una altra cosa. El consentiment podrà ser revocat quan existeixi causa justificada, en el moment de d’exercir la revocació, aquesta no tindrà efectes retroactius. (Art 6 apartat 1‐3 LOPD). 

Les actuacions contraries a les disposicions de la llei, poden ser objecte de reclamació pels interessats davant de l’Agència de Protecció de Dades, en la forma que reglamentàriament es determini. L’interessat al que es denegui, total o parcialment, l’exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació o cancel∙lació, podrà posar‐ho en coneixement de l’Agència de Protecció de Dades o, en el seu cas, a l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades i/ o organisme competent de cada Comunitat Autònoma, que haurà d’assegurar‐se de la procedència o improcedència de la denegació. (Art 18 LOPD).

DRETS D’IMATGE

La persona guanyadora autoritza a Volta Garrotxa a què aquesta publiqui al seu perfil de xarxes socials el nom del seu compte d’Instagram.

La persona guanyadora autoritza a Volta Garrotxa, ADRINOC, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Turisme Garrotxa, Consell Comarcal de la Garrotxa i a l’explotació en sí a què mentre estan recollint i/o gaudint del premi se’ls pugui prendre fotografies / fer filmacions en les que aparegui la seva imatge per a la seva posterior difusió, transformació i reproducció en qualsevol forma i mitjà, com poden ser, sense caràcter limitador, a l’espai web, revistes i tota mena de publicacions, amb finalitats informatives i de difusió de les activitats i instal·lacions de les empreses col·laboradores; cedint els drets d’imatge que se’n derivin a Maccion Lean Solutions per tota la durada d’aquests drets i sense limitació territorial.